Čo je vlastne pôžička?

 Posted by on 15. októbra 2014  Novinky
okt 152014
 

Poďme sa najskôr pozrieť, aký rozdiel je medzi pôžičkou a úverom. Spotrebiteľským úverom sa rozumie dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi (Zákon č.129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, §1, ods.2).

Zatiaľ čo pri úveroch sa poskytujú výhradne finančné prostriedky, predmetom zmluvy o pôžičke môžu byť aj iné, druhovo určené veci (napr. vrecko cukru). Isté rozdiely je možné nájsť aj v poplatkoch (resp.odplate). Hoci zmluva o pôžičke ponúka aj možnosť dohodnúť sa na úrokoch , nie je to jej podmienka. Pri zmluve o úvere úrok predpokladá priamo zákon. Zmluva o pôžičke môže mať formu občiansko-právnej zmluvy, ktorá je upravená Občianskym zákonníkom. Zmluva o spotrebiteľskom úvere je však upravená zákonom č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a podlieha právnej úprave Obchodného zákonníka.

Finančné pôžičky

Finančné pôžičky predstavujú dočasné poskytnutie peňazí na určité predom dohodnuté obdobie. Finančné prostriedky požičiava vždy veriteľ (napr. banka) dlžníkovi (fyzická, alebo právnická osoba). Peniaze sa požičiavajú na vopred dohodnutý čas a za vopred stanovených podmienok. Veriteľ tak eviduje voči dlžníkovi pohľadávku. Dlžník voči veriteľovi záväzok (dlh).

Na základe zmluvy o pôžičke (úvere) veriteľ poskytne dlžníkovi dohodnutú sumu peňazí, ktorá sa označuje ako istina. Dlžník však musí veriteľovi zvyčajne vrátiť sumu vyššiu ako je istina, v závislosti od zmluvne stanovených podmienok. Ku istine sa pripočítavajú najčastejšie úroky, poprípade ďalšie poplatky.

Základným parametrom finančnej pôžičky (úveru) je úroková sadzba (percento z požičanej hodnoty), ktorú je potrebné splatiť do plusu. Je to v podstate poplatok za to, že máte peniaze teraz hneď a nemusíte čakať kým si ich nasporíte. Výška úrokovej sadzby závisí od typu úverov (napr. či je úver poskytovaný ako účelový alebo bezúčelový), od doby splatnosti úveru a iných parametrov.

Okrem úrokov sa môžu vyžadovať aj ďalšie poplatky, v závislosti od poskytovateľa pôžičky. Napríklad poplatky za:

  • uzatvorenie zmluvy o pôžičke (administratívne poplatky)
  • správu úveru
  • vedenie účtu
  • prevody peňažných prostriedkov
  • poistenie schopnosti splácať

RPMN

Výhodnosť či nevýhodnosť pôžičky môžeme posúdiť aj podľa tzv. RPMN, ročnej percentuálnej miery nákladov na pôžičku. RPMN udáva percentuálny podiel z dlžnej čiastky, ktorý musí spotrebiteľ zaplatiť za obdobie jedného roka v súvislosti so splátkami a správou úveru, ako i ostatnými výdavkami, ktoré súvisia s čerpaním úveru. To znamená, že RPMN v sebe zahŕňa nielen výšku mesačnej splátky, ale aj úroky a všetky poplatky (za vedenie účtu, správu či poistenie úveru), ktoré by spotrebiteľ zaplatil za obdobie jedného roka, vyjadrené ako percentuálny podiel z istiny. Nižšie prikladám kalkulačku na výpočet RPMN pre spotrebiteľské úvery, s pomocou ktorej si môžete náklady na jednotlivé produkty porovnať a vybrať tak ten najlepší.

 Zanechať komentár